Missie en visie

Missie:

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking en communicatie tussen ouders
en school met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.
Een ouderraad van ouders voor ouders met ouders in samenwerking met en ter ondersteuning van de school.
Een ouderraad die op een transparante manier participatie realiseert langsheen een aangename en efficiënte
werking met heldere communicatie en structuur.

Visie:
De ouderraad wil vanuit betrokkenheid, vertrouwen en objectiviteit goede relaties hebben met en een onmisbare partner zijn voor directie, leraren, leerlingen en alle ouders van zowel de hoofdschool als de Westhoekschool.
Op basis van deze missie en visie wil het bestuur richting geven op korte en lange termijn aan de strategie in
samenwerking met en ten dienste van alle belanghebbenden. Hierbij zal behouden worden wat goed is en verbetering aangebracht worden waar nodig.
Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:
– Alle ouders informeren over de activiteiten en standpunten
– Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen
– De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, in overleg met het schoolteam
– De deelname van ouders aan de participatieorganen en werkgroepen bevorderen en ondersteunen.